Algemene voorwaarden

Totale Voetverzorging Thea Dekker-Huiskes te Vriezenveen
Bij het aangaan van een afspraak bij Totale Voetverzorging Thea Dekker-Huiskes te Vriezenveen  gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

1. Algemeen
Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier de algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door medisch pedicure Thea Dekker ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Natuurlijk vloeit uit deze behandelovereenkomst de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Totale Voetverzorging Thea Dekker-Huiskes te Vriezenveen en de cliënt waarop medisch pedicure Thea Dekker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten
Medisch pedicure Thea Dekker zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken
Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak . Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden.
De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak afbericht aan medisch pedicure praktijk Thea Dekker door te geven. Afmelding kan geschieden via telefoon.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is medisch pedicure praktijk Thea Dekker gerechtigd 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt door te berekenen.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk arriveert,  mag medisch pedicure Thea Dekker, verloren tijd inkorten op de behandeling en  het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Bij verhindering van de afspraak door medisch pedicure Thea Dekker, wordt deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te worden doorgegeven, uiterlijk 24 uur van te voren.
Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden.

4. Tarieven en betaling
Medisch pedicure Thea Dekker heeft haar behandel consult zichtbaar in haar praktijk of  informeert u tijdens het maken van een pedicure consult omtrent de kosten. Het bedrag dat staat voor de behandeling wordt berekend, overeenkomstig in tijd en materiaal. U bent verplicht alle door medisch pedicure Thea Dekker,  gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening ,waarbij u akkoord gaat met de voorgestelde behandeling, of speciale technieken, ortheses of nagelbeugels is geldend.
De gemelde tarieven zijn inclusief btw.

Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling,de betaling van de behandeling of producten, te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen.  De cliënt stelt zich verplicht de factuur per omgaande over te maken aan medisch pedicure praktijk Thea Dekker.
Medisch pedicure praktijk Thea Dekker voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.
Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de desbetreffende podotherapeut.

5. Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet, aan de praktijk van medische pedicure praktijk Thea Dekker bij intake alle relevante medische gegeven gegevens welke van belang zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de te leveren voetzorg.
Totale Voetverzorging Thea Dekker-Huiskes neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. De vertrouwelijke gegevens van de cliënt worden beschermd volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6. Geheimhouding
Medisch Pedicure Thea Dekker  is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die cliënt tijdens behandeling verstrekt.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, medisch pedicure Thea Dekker verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Medisch pedicure Thea Dekker, kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Medisch pedicure Thea Dekker is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging en diefstal
De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van medisch pedicure Thea Dekker.
Diefstal wordt door medisch pedicure Thea Dekker altijd gemeld bij de politie.

9. Garantie
Medisch pedicure Thea dekker geeft 7 dagen kwaliteit garantie op behandeling en  producten. Garantie vervalt indien:
* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

10. Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan medisch pedicure Thea Dekker.
Medisch pedicure Thea Dekker dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Medisch pedicure Thea Dekker, de behandeling opnieuw gratis uitvoeren.
Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
Indien medisch pedicure Thea Dekker en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

11. Gedrag
De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft medisch pedicure Thea Dekker  het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen, zonder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Totale Voetverzorging Thea Dekker-Huiskes en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds  bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.